Vryheid: ons verlaat ons nie op die Grondwet nie!

Geagte Mede-HNP-lid,

HNP Leier, Andries Breytenbach
HNP Leier, Andries Breytenbach

Dit blyk dat sommige volksgenote baie onkundig is oor die gronde waarop die Volksraad sy eis om nasionale vryheid (oftewel selfbeskikking) vir die Boere-Afrikanervolk baseer.

Een kommentator verkeer onder die indruk dat daar op artikel 235 van die ANC se grondwet vir Suid-Afrika gesteun word om vir ‘n “volkstaat” te probeer beding, terwyl dié artikel glo nie so toegepas kan word nie.

 

In ‘n dokument getitel “Die Boere-Afrikanervolk
se eis om Selfbeskikking” wat op 13 Oktober 2012
te Paardekraal vrygestel is, het die Volksraad die
gronde vir ons volk se vryheidseis omstandig
geboekstaaf. Daarin word betoog dat ons volk ‘n
onbetwisbare reg tot nasionale vryheid het uit
hoofde van ons volkskap en ons geskiedenis
as ‘n vrye volk in ons regmatig verworwe vaderland. Continue reading Vryheid: ons verlaat ons nie op die Grondwet nie!

Die eerste Vryheidsoorlog en die Afrikanervolk

Dr Pieter Möller
Dr Pieter Möller

As nasate van die Protestante wat, na die 16de eeuse Kerkhervorming vanweë die vervolging deur die Rooms-Katolieke Kerk, vlugtelinge geword het en geloofsvryheid elders gaan soek het, loop die vryheidsdrang en godsdienssin soos ‘n goue draad deur die Afrikanervolk se geskiedenis.

Blyke hiervan kom by die bestudering van die geskiedenis van die Afrikanervolk reeds telkens gedurende die 17de en 18de eeu aan die lig. Ofskoon die verset wat daarmee gepaard gaan, weliswaar eers sedert die opstande van 1795 in Graaff-Reinet en Swellendam polities van aard was. Reeds die Groot Trek was ‘n baie duidelike aanduiding van ons voorouers se strewe om vry te wees. Na die Engelse anneksasie van Natal in 1843 het die meerderheid Voortrekkers nie berus nie, maar vryheid elders gaan soek. Continue reading Die eerste Vryheidsoorlog en die Afrikanervolk

2013 Nuwejaarsboodskap

Geagte Mede-HNP-lid,

HNP Leier, Andries Breytenbach
HNP Leier, Andries Breytenbach

Dit het gebruik geword om aan die begin van elke jaar mekaar seën en voorspoed vir die jaar toe te wens. Dit is ‘n mooi gebruik, wat getuig van die mens se verwagting dat die toekoms goed sal wees — hopelik selfs beter as die verlede. Christen gelowiges weet dat ons lotgevalle in die hande van ons hemelse Vader is wat ons deur sy Seun verseker dat selfs die hare van ons hoof almal getel is (Matt. 10:30). Daarom kan ons met vrymoedigheid mekaar en ook ons volk in die gebed aan ons hemelse Vader opdra, en is dit ook vir my aangenaam om in daardie geloof Gods
seën vir u toe te bid vir die jaar wat voor ons lê. Continue reading 2013 Nuwejaarsboodskap

Die Afrikanervolk en sy land Suid-Afrika

Dr Pieter Möller
Dr Pieter Möller

Die Afrikanervolk is tans onderworpe knegte in ‘n land wat deur sy voorouers met baie ontberings en die verspilling van kosbare bloed gekoop is. Daarom juis is die onwaarhede wat so gereeld hieroor in woord en geskrif verkondig word, so onvergeeflik. Hierdie vyande van die Afrikanervolk verklaar met groot stelligheid dat ons voorouers grond van die Swartes in Suid-Afrika op ‘n onregmatige wyse en deur diefstal bekom het en hulle vermoor, verslaaf en verkneg het. Dit is van alle waarheid ontbloot.

Feit is die Swartes het nie hulle ontstaan in Suid-Afrika gehad nie, maar te oordeel aan volkekundiges (etnoloë) êrens in die omgewing van die Groot Meergebied van Oos- Sentraal-Afrika of in die omstreke van die Crossrivier in Wes-Afrika. Omdat hulle nie oor skrif beskik het nie, was dit nie vir wetenskaplikes moontlik om die presiese plek vas te stel nie. Onderlinge oorloë, die vermeerdering van sowel hulle getalle as dié van hulle veekuddes, asook om aan Arabiese slawejagters te ontkom, het hulle op ‘n later tydstip in drie hoofmigrasiestrome vanuit die woudgebiede van die Kongo laat uitwyk. Continue reading Die Afrikanervolk en sy land Suid-Afrika

Moorde op Blankes: Niks het verander nie!

Ossewa-Aanval

16 Desember 1838 is vooraf gegaan deur Wenen en Bloukrans. Hier is Afrikanerbabas saam met hulle moeders deur barbare met assegaaie vermoor.

Kindjie

16 Desember 2010 is vooraf gegaan deur die wrede en barbaarse moord op onder andere die Potgieter-gesin van Lindley. Klein Willemientjie was net 2 jaar oud.

Sy is wreed vermoor. Net soos die babas by Bloukrans

Dit kon verhoed gewees het.

Die HNP het betyds gewaarsku! Continue reading Moorde op Blankes: Niks het verander nie!

2012 Jaareinde Boodskap

AndriesBreytenbach02-150
HNP Leier, Andries Breytenbach

Geagte Mede-HNP-lid,

Die jaar 2012 is bykans verby. Vir die HNP was dit nog ‘n jaar van stryd — stryd om die siel van ons volk, en stryd om ons volk vry te maak van die vreemde magte wat oor ons heers. Vanuit dié magte se oogpunt het hulle ons volk so deeglik onderwerp en ingekerker dat dit onvermydelik tot die vernietiging van die Afrikanervolk moet lei.

Daarom is die stryd wat ons voer, ‘n geloofstryd:
geloof in die drie-enige God aan Wie ons volk hom
met ‘n gelofte verbind het toe ons nog kwalik ‘n volk was,
daar in die dae voor Bloedrivier;
en geloof dat Hy wat ons in aansyn geroep het, vir ons
‘n bestemming in hierdie land bepaal het. Dit is dié
geloof wat die HNP besiel het om reeds 43 jaar lank
teen die grootste denkbare teenstand in aan te hou,
soos die bittereinders in die Tweede Vryheidsoorlog. Continue reading 2012 Jaareinde Boodskap

Apartheid die voorwaarde vir totale vryheid

Wouter Rust
Wouter Rust

Die Afrikanerdom is soos die besembos. Jy kan hom trap en vertrap − Môre sal hy weer regop staan.
Jy kan hom brand. Die diere kan hom vreet.

Op sý tyd sal hy weer bot!

Die Afrikanervolk is in Afrika gebore. As God se geroepe volk het ons hier aan die Suidpunt van Afrika wortel geskiet. Hier het ons uit Duitser, Hollander, Fransman en Engelsman gegroei tot ‘n blanke volk met ‘n roeping, ‘n eie identiteit, eie taal, eie kultuur en eie tradisies − die Afrikanervolk. Ons is anders as die ander volke van Afrika, want die Afrikaner is ook ‘n geloofsvolk met sy hand in die hand van God.

Continue reading Apartheid die voorwaarde vir totale vryheid