Die ekonomie as deel van ‘n Vryheidsplan

Rudolf Buitendach
Rudolf Buitendach

Geen vryheidsplan kan volledig wees sonder die ekonomiese ondersteuning om dit volhoubaar te maak tydens die verkrygingsfase en daarna in die uitlewingsproses daarvan nie.

Vryheid kan kortliks opgesom word as: “Om deur ons eie mense (volksgenote) regeer te word in alle fasette van ons samelewing, binne ‘n eie vrye selfstandige ekonomiese gebied met alleen seggingskep oor nasionale en internasionale aangeleenthede”. Continue reading Die ekonomie as deel van ‘n Vryheidsplan

Die HNP in die huidige politieke bedeling

Geagte Mede-HNP-lid,

HNP Leier, Andries Breytenbach
HNP Leier, Andries Breytenbach

Die HNP in die huidige politieke bedeling Die HNP is gestig in ‘n era toe Suid-Afrika nasionaal en internasionaal as die Afrikaner se vaderland erken en gerespekteer is. Op die politieke slagveld het Blanke politieke partye met mekaar meegeding om die steun van die volk, of liewer van die kiesers, want één volk was en is die Blankes in Suid-Afrika nie.
Oor die doel en funksie van die HNP het niemand
getwyfel nie. Ons moes die Nasionale Party by
die stembus verslaan om die landsregering oor
te neem en die land volgens ons Program van
Beginsels te bestuur. Deelname aan verkiesings
by elke geleentheid wat hom voorgedoen het,
was dus die hoofaktiwiteit van die Party en in die
tydperke tussen verkiesings het die Party hom
voorberei vir die volgende verkiesing of
tussenverkiesing wat sou kom. Die voorbereiding
het eerstens bestaan uit die verspreiding
van inligting om volksgenote oor die rampspoedige
gevolge van die Regering se beleid in te lig,
en om die HNP se beginsels, beleid en standpunte
bekend te stel om sodoende kiesers se
steun te wen. Tweedens is lede gewerf en die
partyorganisasie uitgebou ten einde ‘n sterk
organisatoriese masjinerie daar te stel om die
inligting te versprei en effektiewe verkiesingsveldtogte
te voer. Continue reading Die HNP in die huidige politieke bedeling

2013 en die pad vorentoe

Geagte Mede-HNP-lid,

HNP Leier, Andries Breytenbach
HNP Leier, Andries Breytenbach

Oor enkele dae is dit 16 Desember: Geloftedag, die dag en datum wat ons voorouers belowe het om elke jaar as ‘n dankdag, soos ‘n Sabbat deur te bring, om die eer vir die oorwinning by Bloedri­vier aan die Heilige God van hemel en aarde te gee.

Waar ons volk vandag in die noute verkeer en deur daardie vyand wat ons in 1838 so roemryk verslaan het, regeer en verdruk word, is dit gebie­dend noodsaaklik dat ons in opregtheid van hart die Gelofte gestand sal doen met die bede dat God ook in ons dag sal ingryp en ons volk weer vry sal maak.

Onderhouding van dié dag is maar één element van die Gelofte, hoewel ‘n uiters belangrike een, omdat dit die sigbare getuienis van ons geloof teenoor die versoeners en die ongelowige wê­reld daarstel. Met die groot gedoe rondom die dood van hulle ou afgod — wat hulle dalk nog op 16 Desember sal begrawe — is dit ons dure plig om 16 Desember vir óns volk as GELOFTEDAG te onderhou. Continue reading 2013 en die pad vorentoe

Die HNP se 43ste Jaarkongres!

Geagte Mede-HNP-lid,

HNP Leier, Andries Breytenbach
HNP Leier, Andries Breytenbach

Eersdaags vind die HNP se  jaarkongres plaas — die 43ste sedert daardie historiese dag van 25 Oktober 1969 toe die Nasionale Party herstig is, nadat dit duidelik geword het dat die eertydse “politieke volksfront van die Afrikanerdom” sy voet op ‘n pad geplaas het waarlangs die be­proefde beginsels wat die Afrikanervolk sterk gemaak en vir hom weer ‘n volksbestaan verse­ker het ná Milner se grusame pogings “to wipe out the last traces of Afrikanderism”, een vir een versaak sou word totdat… ja, totdat ons volk se voortbestaan weer in die weegskaal sou kom.

Die naam Herstigte Nasionale Party was op daardie tydstip ‘n gepaste keuse. Die Nasionale Party het immers sedert sy ontstaan ‘n edel en roemryke geskiedenis van die stelselmatige ver­vulling van die Afrikanervolk se nasionale ideaal agter hom gehad, en daardie naam moes in die politiek voortleef. Continue reading Die HNP se 43ste Jaarkongres!

Só kan ons die slawejuk afwerp!

Geagte Mede-HNP-lid,

HNP Leier, Andries Breytenbach
HNP Leier, Andries Breytenbach

Die Volkereg en die internasionale gemeenskap se erkenning van elke volk se reg op selfbeskik­king word in verskeie internasionale verdrae, resolusies en hofuitsprake bevestig. Maar soos dit in die reg gaan, is wat op die wetboek staan, nie so klinkklaar soos wat dit op die oog af lyk nie, en wanneer dit by die toepassing van die ge­skrewe wet kom, word omtrent elke komma en punt daarvan beredeneer en aan argumente on­derwerp wat uiteindelik baie meer oor die saak sê as wat eenvoudig daar geskryf staan.

So bepaal die Internasionale Konvensie oor bur­gerlike en politieke regte in art. 1 kort en duide­lik: elke volk het die reg op selfbeskikking. Wat nie so duidelik is nie en ook nie in die Ver­drag genoem word nie, is die voorwaardes om daaraan uitvoering te gee. Daarom beteken die artikel eintlik: “Elke volk het die reg op selfbe­skikking MITS hy bereid en in staat  is om dit af te dwing.”

Dit behels meer as wat mens met die eerste oogopslag sou dink, want reg is net so sterk as die vermoë om dit af te dwing. Overgeset synde: mag is reg! Continue reading Só kan ons die slawejuk afwerp!

Herwinning van ons Vryheid

HNP Leier, Andries Breytenbach
HNP Leier, Andries Breytenbach

“Mnr Cloete, al die mooie beloftes wat hier gedaan is, smaak ons soos alsem in die mond. Ons het goed en bloed gegee om onder die gehate Britse vlag uit te kom, en al moet ons ook kaalvoet en blootshoof oor Drakensberg loop, sal ons nie onder dié vlag berus nie.”

“Julle het ons land binnegeval en dit afgeneem” het ‘n tweede vrou voortgegaan. “Julle het ons hawe gevat en toegelaat dat die Kaffers nog meer moorde pleeg. Julle het die Zoeloes op ons losgelaat nadat julle ons beskerming beloof het. Julle het ons vlag gevat. Ons swerf al jarelank rond. Ons voete is deurgeloop en ons is moeg van die swerflewe en ontbering.

Maar ons is bereid om nog vérder te loop. Ons is bereid om kaalvoet oor die berge te gaan, die vryheid of die dood tegemoet, liewer dan te buk onder ‘n regering wat ons behandel het soos die Britse regering.” Continue reading Herwinning van ons Vryheid

Vryheid: ons verlaat ons nie op die Grondwet nie!

Geagte Mede-HNP-lid,

HNP Leier, Andries Breytenbach
HNP Leier, Andries Breytenbach

Dit blyk dat sommige volksgenote baie onkundig is oor die gronde waarop die Volksraad sy eis om nasionale vryheid (oftewel selfbeskikking) vir die Boere-Afrikanervolk baseer.

Een kommentator verkeer onder die indruk dat daar op artikel 235 van die ANC se grondwet vir Suid-Afrika gesteun word om vir ‘n “volkstaat” te probeer beding, terwyl dié artikel glo nie so toegepas kan word nie.

 

In ‘n dokument getitel “Die Boere-Afrikanervolk
se eis om Selfbeskikking” wat op 13 Oktober 2012
te Paardekraal vrygestel is, het die Volksraad die
gronde vir ons volk se vryheidseis omstandig
geboekstaaf. Daarin word betoog dat ons volk ‘n
onbetwisbare reg tot nasionale vryheid het uit
hoofde van ons volkskap en ons geskiedenis
as ‘n vrye volk in ons regmatig verworwe vaderland. Continue reading Vryheid: ons verlaat ons nie op die Grondwet nie!

Die eerste Vryheidsoorlog en die Afrikanervolk

Dr Pieter Möller
Dr Pieter Möller

As nasate van die Protestante wat, na die 16de eeuse Kerkhervorming vanweë die vervolging deur die Rooms-Katolieke Kerk, vlugtelinge geword het en geloofsvryheid elders gaan soek het, loop die vryheidsdrang en godsdienssin soos ‘n goue draad deur die Afrikanervolk se geskiedenis.

Blyke hiervan kom by die bestudering van die geskiedenis van die Afrikanervolk reeds telkens gedurende die 17de en 18de eeu aan die lig. Ofskoon die verset wat daarmee gepaard gaan, weliswaar eers sedert die opstande van 1795 in Graaff-Reinet en Swellendam polities van aard was. Reeds die Groot Trek was ‘n baie duidelike aanduiding van ons voorouers se strewe om vry te wees. Na die Engelse anneksasie van Natal in 1843 het die meerderheid Voortrekkers nie berus nie, maar vryheid elders gaan soek. Continue reading Die eerste Vryheidsoorlog en die Afrikanervolk

2013 Nuwejaarsboodskap

Geagte Mede-HNP-lid,

HNP Leier, Andries Breytenbach
HNP Leier, Andries Breytenbach

Dit het gebruik geword om aan die begin van elke jaar mekaar seën en voorspoed vir die jaar toe te wens. Dit is ‘n mooi gebruik, wat getuig van die mens se verwagting dat die toekoms goed sal wees — hopelik selfs beter as die verlede. Christen gelowiges weet dat ons lotgevalle in die hande van ons hemelse Vader is wat ons deur sy Seun verseker dat selfs die hare van ons hoof almal getel is (Matt. 10:30). Daarom kan ons met vrymoedigheid mekaar en ook ons volk in die gebed aan ons hemelse Vader opdra, en is dit ook vir my aangenaam om in daardie geloof Gods
seën vir u toe te bid vir die jaar wat voor ons lê. Continue reading 2013 Nuwejaarsboodskap

Die Afrikanervolk en sy land Suid-Afrika

Dr Pieter Möller
Dr Pieter Möller

Die Afrikanervolk is tans onderworpe knegte in ‘n land wat deur sy voorouers met baie ontberings en die verspilling van kosbare bloed gekoop is. Daarom juis is die onwaarhede wat so gereeld hieroor in woord en geskrif verkondig word, so onvergeeflik. Hierdie vyande van die Afrikanervolk verklaar met groot stelligheid dat ons voorouers grond van die Swartes in Suid-Afrika op ‘n onregmatige wyse en deur diefstal bekom het en hulle vermoor, verslaaf en verkneg het. Dit is van alle waarheid ontbloot.

Feit is die Swartes het nie hulle ontstaan in Suid-Afrika gehad nie, maar te oordeel aan volkekundiges (etnoloë) êrens in die omgewing van die Groot Meergebied van Oos- Sentraal-Afrika of in die omstreke van die Crossrivier in Wes-Afrika. Omdat hulle nie oor skrif beskik het nie, was dit nie vir wetenskaplikes moontlik om die presiese plek vas te stel nie. Onderlinge oorloë, die vermeerdering van sowel hulle getalle as dié van hulle veekuddes, asook om aan Arabiese slawejagters te ontkom, het hulle op ‘n later tydstip in drie hoofmigrasiestrome vanuit die woudgebiede van die Kongo laat uitwyk. Continue reading Die Afrikanervolk en sy land Suid-Afrika

Moorde op Blankes: Niks het verander nie!

Ossewa-Aanval

16 Desember 1838 is vooraf gegaan deur Wenen en Bloukrans. Hier is Afrikanerbabas saam met hulle moeders deur barbare met assegaaie vermoor.

Kindjie

16 Desember 2010 is vooraf gegaan deur die wrede en barbaarse moord op onder andere die Potgieter-gesin van Lindley. Klein Willemientjie was net 2 jaar oud.

Sy is wreed vermoor. Net soos die babas by Bloukrans

Dit kon verhoed gewees het.

Die HNP het betyds gewaarsku! Continue reading Moorde op Blankes: Niks het verander nie!

2012 Jaareinde Boodskap

AndriesBreytenbach02-150
HNP Leier, Andries Breytenbach

Geagte Mede-HNP-lid,

Die jaar 2012 is bykans verby. Vir die HNP was dit nog ‘n jaar van stryd — stryd om die siel van ons volk, en stryd om ons volk vry te maak van die vreemde magte wat oor ons heers. Vanuit dié magte se oogpunt het hulle ons volk so deeglik onderwerp en ingekerker dat dit onvermydelik tot die vernietiging van die Afrikanervolk moet lei.

Daarom is die stryd wat ons voer, ‘n geloofstryd:
geloof in die drie-enige God aan Wie ons volk hom
met ‘n gelofte verbind het toe ons nog kwalik ‘n volk was,
daar in die dae voor Bloedrivier;
en geloof dat Hy wat ons in aansyn geroep het, vir ons
‘n bestemming in hierdie land bepaal het. Dit is dié
geloof wat die HNP besiel het om reeds 43 jaar lank
teen die grootste denkbare teenstand in aan te hou,
soos die bittereinders in die Tweede Vryheidsoorlog. Continue reading 2012 Jaareinde Boodskap