Grondroof ‘n daad van oorlog

Andries Breytenbach

27 Februarie 2017.

Wanneer ‘n staat of volk ‘n ander volk se grondgebied vir homself toe-eien, lei  dit noodwendig tot oorlog. Sedert die vroegste tye was dit dié aanvaarde reg van volkere om hul gebiedsintegriteit teen sulke vergrype te verdedig, soos Brittanje byvoorbeeld in 1982 gedoen het toe Argentinië die Falkland-eilande beset het.

Eweneens is daar baie voorbeelde in die geskiedenis van derde partye wat ingetree het om die territoriale integriteit van kleiner volke te beskerm teen state en regerings wat hul meerdere mag misbruik het om ander te beroof.  ‘n Onlangse  voorbeeld is die VSA-geleide Golf-oorlog van 1990-1991 teen Irak toe laasgenoemde Kuweit geannekseer het.
Die Boere-Afrikanervolk het die grondgebied wat hy besit, regmatig verkry. Die feite hieroor is al verskeie kere nagevors in die goed gedokumenteerde geskiedenis van landbesetting en grondbesit in Suid-Afrika, en kan maklik nagegaan word.

Desnieteenstaande  het die ANC herhaaldelik beweer dat die grond wat ons besit, van die swartmense gesteel is. (In hierdie verband is ‘n klag van haatspraak op 21 Januarie 2016 teen die president van Suid-Afrika by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie gelê, nadat hy dit in die openbaar gesê het. Die president is uitgedaag om sy bewering te bewys en te verklaar waarom hy die opgetekende geskiedenis van landbesetting ignoreer of verwerp. Die Kommissie het egter die klag in die sand laat verloop en seker gemaak dat daar tot op hede niks van gekom het nie).

Die ANC se reaksie op die uitdaging om sy ongegronde leuen te bewys, was onder andere ‘n verklaring op 13 Februarie 2017 deur die Adjunkminister van Staatsdiens en Administrasie, me. Ayanda Dlodlo, dat “The ANC should use its majority in the ­government to push for the expropriation of land without compensation, because it was ‘stolen in the first place’”.

“The burden of land ownership should never be ours. Those who today claim ownership must prove that land was actually paid for in the 17th and 18th centuries,” het sy gesê.
Dié denkbeeld is deur historikus prof.  Jabulani Maphalala herhaal toe hy gesê het dat “blacks had been dispossessed of their land since as far back as the arrival of whites in the country.”

Die benadering is blykbaar dat as ’n leuen net lank en dikwels genoeg herhaal word, word dit ‘n aanvaarde “feit” wat nie bewys hoef te word nie.

Ons verklaar:

  1. Die Boere-Afrikanervolk het niemand se land gesteel nie. Die grondgebied wat ons besit, is regmatig en op internasionaal aanvaarde maniere bekom en deur God as erfdeel aan ons toebedeel om te verdedig en te bewaar. Ons mag en sal dit nie prysgee en toelaat dat ons tot besitlose bywoners in Suid-Afrika gedegradeer word nie.
  2. Misdaad kan nie gelegitimeer word deur wette in die parlement te aanvaar om dit te “wettig” nie. Daarom sal enige wet van die Parlement wat onteiening van ons land of enige ander eiendom sonder kompensasie, of selfs met kompensasie vir doeleindes anders as dit wat noodsaaklik is vir die skepping van fisiese infrastruktuur, geag word “wettiging” van diefstal van ons eiendom te wees. Ons sal dit nie as legitieme wetgewing erken nie, en in die lig van die voorgenoemde uitsprake van regeringswoordvoerders en die politieke onwil van die regering om sterk op te tree ten einde plaasaanvalle hok te slaan (wat op sigself ‘n vyandige versuim is wat vergelding sou regverdig), sal ons dit as ‘n daad van vyandigheid teen die blanke bevolking ag.
  3. Ontneming, onteiening en besetting van ons land kragtens sodanige wet sal beskou word as formele dade van oorlog teen die Boere-Afrikanervolk, waarop ons op ‘n  tydstip van ons keuse sal terugslaan met internasionaal aanvaarde middele en metodes ten einde ons eiendomsreg te verdedig en te herstel.

Gesamentlike uitreiking deur: Die AWB

Die HNP
Die Verkennersbeweging
Die VVK

27 February 2017

Statement by the Boer-Afrikaner Assembly (Volksraad):

Land grab an act of war

Statement supported by  The AWB

                                        The HNP

                                        The Verkenners

                                        The VVK

 

When one nation or state appropriates another people’s land, it inevitably results in war. Since the beginning of times it has been an accepted right of peoples to defend the integrity of their land against such infringements, like Brittain did in 1982 when Argentina had occupied the Falkland Islands.

Accordingly history also offers many examples of third parties that intervened to defend the territorial integrity of smaller nations against states and governments who abused their superior power to bereave others. A recent example is the 1990-1991 Gulf War led by the United States against Iraq when the latter annexed Kuwait.

The  Boer Afrikaner people obtained the land it possesses, by rightful means. The facts on this issue have been researched more than once in the well documented history of land occupation and possession in South Africa, and can easily be verified.

This notwithstanding, the ANC has repeatedly stated that the land we own, was “stolen” from the black people. (In this regard a charge of hate speech was lodged on 21 January 2016 at the South African  Human Rights Commission against the President of South Africa for making the said statement in public. The President was challenged to prove his statement and to say why he ignored or rejected the recorded history of land occupation. The Commission, however,  manipulated the complaint into the sand, making sure that up to the present day it has come to nothing).

The ANC’s response to the challenge to prove its unfouded lie, was, inter alia, a statement on 13 February 2017 by its Deputy Minister of Public Service and Administration, Ms. Ayanda Dlodlo, that

The ANC should use its majority in the ­government to push for the expropriation of land without compensation, because it was ‘stolen in the first place’”.

“The burden of land ownership should never be ours. Those who today claim ownership must prove that land was actually paid for in the 17th and 18th centuries,” she said.

This conception was repeated by Historian Professor Jabulani Maphalala who said that “blacks had been dispossessed of their land since as far back as the arrival of whites in the country.”

Clearly the stance is that when a lie is just repeated long and often enough, it becomes an accepted “fact” that needs no proof.

We declare:

1.       The Boer-Afrikaner people stole nobody’s land. The land we posess was obtained by rightful and internationally accepted means, and apportioned to us by God as inheritance to be defended and preserved. We may not and shall not abandon it and allow ourselves to be degraded to possessionless peasants in South Africa.

2.       Crime cannot be legitimated by passing acts through Parliament  to “legalise” it.  Therefore any act of Parliament that authorises the disposession of our land or any other property without compensation, or even with compensation for means other than those essential for creation of physical infrastructure, will be regarded as “legalising” theft of our property. We shall  not acknowledge it as legitimate legislation, and in view of the abovementioned utterances of government spokespeople and the sheer political obstinacy of the government to take rigorous action to stop farm attacks (which in itself is an antagonistic neglect which would justify retaliation), we shall deem it as an act of hostility against the white population.

3.       Deprivation, dispossession and occupation of our land under any such act, will be considered to be formal acts of war against the Boer-Afrikaner people, to which we shall hit back at the moment of our choice with internationally accepted means and methods to defend and restitute our property rights.

 

Andries Breytenbach

Chairman