HNP 47 jaar oud: Nuusbrief

Die Herstigte Nasionale Party was op 25 Oktober vanjaar 47 jaar oud.

Mnr Peet Joubert, voorsitter van die HNP, het tydens die party se jaarkongres gesê die HNP staan steeds rotsvas op die beginsels van Afrikanernasionalisme. Ons handhaaf die die standpunt dat die redding van die Afrikanervolk nie binne die ANC-bestel lê nie en soek nie oplossings vir ons volk binne die onchristelike ANC-grondwet nie.

HNP-kongres herkies Leiers

“Ons is as volk geroep om ‘n eie volk te wees. Daardie geroepenheid loop soos ’n goue draad deur ons volk se geskiedenis… Nou word wette gemaak om die verskille tussen rasse uit te wis. Daardie wette sal juis die rasverskille beklemtoon”.

Dit was deel van die boodskap van mnr Andries Breytenbach toe hy tydens die HNP se 47ste jaarkongres op 22 Oktober in Pretoria as leier van die HNP herkies is.

Mnr Frans Pieterse, ’n boer van Clocolan in  die  Oos-Vrystaat,  is  as  die een onderleier herkies. Mnr Fritz van Graan van Pretoria is as die tweede onderleier gekies in die plek van mnr Simon Duvenage wat uitgetree het.

Mnr Breytenbach het vervolgens gesê die Afrikaner het steeds keuses in die land.

Ons het die keuse om ons taal te handhaaf en te gebruik – en om dit suiwer te gebruik. Ons kan nog vir ons kinders skole kies waar ons taal gehand-haaf word.

Ons kan ’n keuse maak van hoe ons wil lewe en steeds ‘n hoë sedelike peil handhaaf. Ons het die keuse in ons kinders se opvoeding, die keuse na watter skool ons ons kinders wil stuur. Ons moet kies watter aanbieding van ons geskiedenis en ons heldedom vir ons belangrik is.

Ons moet kies oor ons afkoms en ons karakter en kies teen bloedvermenging.

Ons is nie deel van die ANC-bestel nie, daarom is ons keuses belangrik om ons volkskarakter te behou en te handhaaf. Ons staan vir orde en verant-woordelikhede in plaas van menseregte. Ons staan vir dienslewering en nie vir inpalming en diefstal nie.

“As jy geestelik sterk is, is jy ook fisies sterk. Dit geld ook vir die volkslewe. Ons stryd is volharding en trou.

“Ons krag lê nie in bondgenootskap met ander, soos sommige glo met die Kleurlinge, nie.

“Die HNP is die enigste bekende politieke party wat die waardes van Afrikanerskap openlik uitleef.

“Moenie opgee nie. Hou aan om die stryd te voer. Dit is ’n lewenslange roeping”, het mnr Breytenbach gesê.

HNP-kongres oor Volksvryheid

Die kongres het sterk standpunt ingeneem oor apartheid, huwelike oor die kleurgrens en die studente-onluste.

Mnr Peet Joubert het in sy jaarverslag gesê die HNP staan steeds rotsvas op die beginsels van Afrikanernasionalisme. Die HNP handhaaf sy standpunt dat die redding van die Afrikanervolk nie binne die ANC-bestel lê nie. Daarom neem die HNP nie deel aan die politieke prosesse van die ANC nie. Die HNP soek ook nie oplossings vir ons volk binne die onchristelike ANC-grondwet nie.

Sterk-bewoorde beskrywingspunte is aanvaar. In een stel die kongres dit onomwonde dat die studente-onluste (wat nou al etlike maande duur) deel is van die revolusie waartoe die ANC deur die Freedom Charter verbind is.

Die Freedom Charter stel dit onder andere duidelik:

  • “The Doors of Learning and of Culture shall be opened”.

“Education shall be free, compulsory, universal and equal for all children.

“Higher education and technical training shall be opened to all by means of state allowances”…

Die HNP het reeds in 2005 in ‘n landwye pamflet op die ontwikkeling van die tweede fase van die revolusie gewaarsku. Die studente-onluste is deel van die revolusie om die Freedom Charter ’n nuwe stoot vorentoe te gee. Dit pas die ANC, ook om die aandag af te trek van die swakker vertoning by die stembus. Zuma het reeds met verwysing na die onluste gesê “die onluste is demokrasie in aksie”.

Die Freedom Charter spel gratis plase, erwe, huise, huisvesting, voedsel, opvoeding en medikasie uit. Wat dit nie sê nie, is dat wat vir een persoon gratis is, deur ’n ander betaal moet word.

Daar is vir die Afrikanervolk geen leefbare toekoms onder die huidige ANC-bewind nie. Ons eis ons vryheid in ons eie vaderland waar ons in vrede oor onsself kan regeer en weer ’n vaderland opbou soos ons dit geken het in die tyd van ware apartheid onder die bewind van dr HF Verwoerd. Daaraan sal die HNP sonder ophou werk.

HNP staan by apartheid

Die kongres het hom ook uitgespreek teen die oproep vir gemengde huwelike deur die DA-leier, Mmusi Maimane.

Die beskrywingspunt wat aanvaar is, lui:

“Die HNP het kennis geneem van die leier van die DA, Mmusi Maimane, se uitspraak op 24 September dat Blankes met swart mense moet trou. (Dit is onder andere waarvoor so baie Afrikaners gestem het.)

“Die HNP verwerp hierdie verbastering in die sterkste terme. Rasse-verbastering is die vernietiging van volkere. Die kongres herhaal die HNP-standpunt ondubbelsinnig: Ons staan by apartheid en verwerp sosiale vermenging.

“Die HNP doen ’n beroep op ons volksgenote om hierdie beginsels sover dit enigsins in die praktyk nog moontlik is, te handhaaf, maar beslis wat betref verhoudings by die keuse van ’n lewensmaat.

“Grense red lewens.

Verbastering vernietig volke”.